StartStartเกริ่นนำStartInicioInícioStartStart

จริงใจ...ไม่รุนแรง

จริงใจ – ไม่รุนแรง   เป็นคู่มือสันติภาพ ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ทั่วโลก ได้เรียนรู้ถึงวิธีการคลี่คลายความขัดแย้งอย่างสันติ   “จริงใจ – ไม่รุนแรง”   เป็นโครงการที่ไม่แสวงหาผลกำไรเชิงพาณิชย์   คู่มือสันติภาพเล่มนี้ สนับสนุนโดยองค์กรที่ทำงานเพื่อสิทธิเด็ก องค์การ แตร์  เด ซอมม์ ประเทศเยอรมันนี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ การไม่ใช้ความรุนแรงไปทั่วโลก คู่มือสันติภาพนี้ เป็นเพียงก้าวเล็กๆ บนเส้นทางที่จะนำไปสู่การดำรงชีวิตร่วมกันอย่างปรองดองและสันติ

“จริงใจ – ไม่รุนแรง”   เป็นโครงการป้องกันความรุนแรงต่อเด็กๆ ในโรงเรียนและสถาบันทางสังคมต่างๆ ให้กับเด็กอายุ 6-12 ปี, คุณครู, นักสังคมสงเคราะห์, และพ่อแม่ผู้ปกครอง   หลักสูตรของโครงการได้รับการออกแบบให้สามารถใช้ได้ทั่วโลก ทั้งในภูมิภาคที่เกิดภาวะวิกฤต ทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนาและในสังคมตะวันตกโดยทั่วไป ความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่งบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะในโรงเรียน ในสนามเด็กเล่น บนรถเมล์ และที่บ้าน

จริงใจ– ไม่รุนแรง เป็นโปรแกรมที่จะลดทอนพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในเด็ก พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการรับรู้และตระหนักถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และรู้จักแสดงออกในเชิงบวก และเหมาะสม อีกทั้งยังจะได้เข้าใจข้อ จำกัดและความต้องการของตนเอง รู้จักให้ความสำคัญและเคารพข้อ จำกัดและความต้องการของผู้อื่น  เพื่อที่จะกำหนดและจัดการกับความโกรธและความคับข้องใจของตน  เพื่อให้สามารถคลี่คลายความขัดแย้งได้อย่างสันติ   โดยปราศจากการใช้กำลังหรือความรุนแรง     อันเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของโปรแกรมนี้