ContactKontaktContactContactContactoContatoContactContact

အမွန္အတိုင္းျဖစ္ပါေစ အၾကမ္းမဖက္ပါႏွင့္

ဆက္သြယ္ရန္

terre des hommes Germany - Help for children in Distress
Ruppenkampstr. 11a
D-49084 Osnabrueck
Germany
Tel. 0541/7101-0
Mail: contact@papui.org
Homepage: http://www.tdh.de

contact form